خانه – كفش تابا

، محلهاي كه در آنجا به دنيا آمده و بزرگ شدم، ميرفتند تركيه، اجناسي از قبيل پوشاك، كفش و كيف و غيره ميآوردند و در تهران به بوتيكهاي شمال شهر ميفروختند. آن جوانان در مدت كوتاهي آنگاه از ورود به ژاپن حساس ويزاي توريستي به سادگي جذب يكي از شركتهاي صنعتي/ ساختماني/ خدماتي و غيره ميشدند. در نخست مصمم بودم كه برخلاف تمام آن جوانان هموطني كه آن‌گاه از دريافت ويزاي توريستي و ورود به ژاپن، به پیمان خودشان «اُوور» ميماندند، قبل از پايان ويزا ژاپن را ترك كنم. آن روزها محدوديتهاي سختگيرانهاي از سوي گمرك براي خروج ارز و ورود كالا توسط مسافران بیرون از كشور وجود داشت به همين دليل افرادي كه قصد وارد كردن كالا داشتند، دوستان و آشنايانشان را با خویش ميبردند، هزينه چندین روز سفرشان را پرداخت ميكردند تا در رویکرد رجوع و ورود به ايران، از امتياز معافيت گمركي آنها استعمال كنند. حجم گسترده تبليغات براي كمك به متقاضيان دريافت اقامت كشورهاي گوناگون تبارک و كوچك (از كانادا تا جمهوري دومينيكن) و نيز فروش مسكن در تركيه و دوبي در ازاي دريافت اقامت و خبر ها و گزارشهايي كه از ميزان سرمايهگذاري و خريد مسكن به وسیله ايرانيان در اين دو كشور شنيده ميشود، نشانگر اين واقعيت غيرقابل انكار می باشد كه موج تازهاي از مسافرت به خارج از كشور در ميان هموطنان شكل گرفته كه برخي از آن به تیتر سونامي ياد ميكنند. اما از دست دادن بدنه هميشه ملازم اصولگرايي كه در بسيج و حوزههاي علميه حضوري پر رنگ داشتند، پايههاي جريان اصولگرا را اهمیت تهديدي جدي مواجه كرده است. دارای اين هم اکنون اما به حیث ميرسد در شرايطي كه حاكميت يكدست و مقامات برآمده از يك جريان سياسي هستند، حاميان كف خياباني و بدنه اين جريان سياسي بيش از هميشه از ناكارآمدي و پشت كردن بزرگان اصولگرا به وعدهها ناراضياند. در جناح اصلاحات به عنوان احزاب راديكالتر بهخاطر اعتقاد به آرمانهاي جدي اصلاحطلبانه از بعضي احزاب فاصله گرفتند و حتي به انتخابات و ليستهاي انتخاباتي اين احزاب هم نگاه نكردند، برخي طيفهاي جوانان اصولگرا از جمله طيف عدالتخواه به نحوي همان مسير را طي ميكنند و شايد بتوان اعتراض آن ها به حكم خلع لباس صدرالساداتي را در همين زمينه بررسي كرد. دولت ابراهيم رييسي تا یک‌سری روز ديگر 6 ماهه خواهد شد و اين درحالي میباشد كه يك هفته پس از پايان 6 ماهگي دولت انقلابي، دومين سالگرد انتخاباتي از راه ميرسد كه زمينهساز تشكيل مجلس انقلابي شد. به نظر ميرسد شرايط وخيم اقتصادي و پروسه فزاينده گراني كمرشكن، بيكاري، بيثباتي شديد اشتغال، مشكلات اجتماعي و دست اندرکاران ديگر، موجب تشديد اين اشتياق به مهاجرت خصوصا در ميان نسل برنا شده کفش اسپرت مردانه شیراز است. به اعتقاد و باور من، ترویج گسترده شبكههاي اجتماعي در سالهاي اخير و گردش سريع و آسان اطلاعات، در اين زمينه بيتاثير نبوده است. آقاي سي و یک سری سالهاي كه بسيار متشخص و اصلی شخصيت به حیث ميرسيد، مهم نگاهي دردناك و خِجل و صدايي لرزان كه شرمندگي و شرمناكي پنهان در آن، هنوز در گوشم، زنگ و بر دلم، خراش و بر مغزم، پتك ميزند، هر یک سری دقيقه يكبار به فارسي فرياد ميزد و براي آن فروشگاه تبارک عمدهفروشي لباس تبليغ ميكرد.

ایندکسر