شرایط و مراحل درخواست طلاق از طرف زن

مطابق قانون مدنی سابق، مرد هر زمان که اراده می کرد، بدون دلیل خاصی زن خود را  طلاق میداد. البته در قانون مدنی حاضر، مطابق ماده 1133 اصلاحی: “مرد با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه میتواند تقاضای طلاق همسرش را بنماید.” بنابراین، مطابق این ماده، مرد  برای تقاضای طلاق، باید مراحلی همچون ارجاع به داوری و دریافت گواهی عدم امکان سازش و انجام تشریفاتی مانند پرداخت حقوق مالی زوجه را طی کند .از سوی دیگر ممکن است تحمل زندگی مشترک برای زن امکان پذیر نباشد و مخالفت زوج با طلاق  آسیب های جدی به زوجه و زندگی مشترک وارد کند، قانون گذار در اصلاحات بعدی قانون مدنی، شرایطی را برای پذیرش درخواست طلاق از سوی زوجه قرار داده است .

در همین راستا تبصره ماده 1133 قانون مدنی مقرر می دارد، زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129)، (1130 ) و (1029) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. بنابراین ،تقاضای طلاق از طرف زن تنها در چهار صورت امکان پذیر میباشد و دادگاه تنها در این موارد صدای تقاضای طلاق از طرف زن را میشنود. 

عدم پرداخت نفقه از سوی زوج و ناتوانی در پرداخت نفقه

غیبت شوهر بیش از چهار سال

وکالت در طلاق اعم از وکالت مشروط و مطلق

 عسر و حرج زوجه

شروع درخواست طلاق از طرف زن

برای شروع درخواست طلاق از طرف زن، لازم است ابتدا زن دادخواستش را به دادگاه ارائه نماید. سپس آزمایش پزشکی قانونی برای طلاق انجام شود. شرایط درخواست طلاق از طرف زن به صورت زیر است:

برای شروع رسیدگی به پرونده طلاق لازم است زوجین ابتدا در جلسات مشاوره شرکت کرده باشند .

دادخواست تقدیم حضور دادگاه خانواده شود در غیر این صورت، قرار عدم صلاحیت صادر می شود .

دادخواست طلاق باید شرایط کلی دادخواست که در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است را داشته باشد. این شرایط عبارتند از درج مشخصات خواهان و خوانده، ذکر تعیین خواسته، ذکر آنچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد و امثالهم .

داشتن یکی از چهار شرطی که به موجب قانون برای زن حق طلاق ایجاد می کند.

مراحل اداری و تشریفاتی تقاضای درخواست طلاق از طرف زن

مرحله ابتدایی برای ثبت طلاق، ثبت نام در سامانه تصمیم است.

پس از ثبت نام در سامانه تصمیم لازم است طرفین در جلسات مشاوره ای که از طرف سامانه تعیین شده شرکت کنند .

زوجه با تنظیم دادخواست  طلاق به دادگاه خانواده تقاضای طلاق خود را آغاز می نماید. زن می تواند با داشتن شرایط ذکر شده برای تقاضای طلاق دادخواست خود را به دادگاه خانواده تقدیم کند. دادگاه پس از بررسی دادخواست، دعوا را به جریان می اندازد. 

پس از پذیرش دادخواست طلاق زوجه از طرف دادگاه، جلسه دادرسی برگزار میگردد که در آن جلسه به دلایل مطرح شده درخواست طلاق زن رسیدگی می شود و در صورت پذیرش دلایل طلاق از طرف دادگاه حکم طلاق  صادر می گردد. 

در صورت نارضایتی طرفین دعوی از رای صادر شده دادگاه بدوی، طرفین دعوای طلاق میتوانند برای رای دادگاه تقاضای تجدید نظر خواهی کنند .

در نهایت پس از مرحله تجدید نظر در صورت ادامه ی نارضایتی از رای صادر شده طرفین دعوی می توانند تقاضای فرجام خواهی خود را به دیوان عالی کشور تسلیم نمایند.

 در صورت صدور حکم قطعی طلاق، طرفین باید در طی 6 ماه به یکی از دفاتر طلاق و ازدواج مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری کنند .

حق و حقوق زن پس از طلاق 

با وجود تقاضای درخواست طلاق از طرف زن چیزی از حق و حقوق او نمیکاهد و زوج موظف است تمام حق و حقوقی که هنگام انعقاد عقد نکاح برای زوجه تقبل کرده بود را تمام و کمال به او پرداخت نماید و تقاضای طلاق از طرف زوجه باعث از بین رفتن حق و حقوق او نمیشود. این حقوق به قرار زیر است:

مهریه: از جمله اولین و مهمترین حقوقی است که از زمان انعقاد عقد برای زوجه بوجود می آید و زوجه در هر شرایطی حتی در زمان زندگی با زوج آن را طلب کند و درخواست تقاضای طلاق از طرف زوجه باعث از بین رفتن مهریه او نمیشود.

حضانت فرزندان: حضانت فرزندان تا سن هفت سالگی با مادر است و درخواست طلاق از طرف زن باعث از بین رفتن این حق نمیشود.

استرداد جهیزیه: زن می تواند جهیزیه ای را که روز اول با خودش آورده است از شوهر خود طلب کند.

نفقه: در صورتی که زندگی زن در خانه و داشتن  شرایط تمکین، می تواند از شوهر خود درخواست نفقه کند.

هزینه دادخواست طلاق از طرف زن

دادخواست طلاق نیازمند دادرسی غیر مالی است. در شهرهای مختلف هزینه دادرسی متفاوت و نامعلوم است. البته این دادخواست از طرف زن روند طولانی تری را دارد که نیازمند ارائه دلایل محکم و وکیل با تجربه در اثبات ضرورت طلاق برای زوجه دارد. اگرچه چنین پرونده هایی به ظاهر ساده به نظر می آیند اما هر ساله تعداد بسیاری از پرونده های تقاضای طلاق از طرف زوجه به دلایل ناتوانی در اثبات و ارائه دلایل به دادگاه به نتیجه نمیرسند و با حکم رد درخواست مواجه میشوند. هزینه دادخواست طلاق از طرف زن شامل موارد زیر میباشد: 

هزینه تنظیم و ثبت دادخواست طلاق از طرف زن

هزینه جلسات مشاوره قبل از طلاق 

هزینه دادرسی 

هزینه اعتراض به آرا دادگاه بدوی و تجدید نظر، در صورتی که مورد اعتراض واقع شود.

 هزینه پرداختی به دفتر ازدواج و طلاق برای خواندن صیغه طلاق 

 هزینه پرداختی به وکیل در صورت داشتن وکیل برای ادامه روند پرونده طلاق

نتیجه گیری و سخن پایانی

در پایان و با توجه به موارد گفته شده؛ در قانون مدنی ما با توجه به راههای مختلف و شرایط خاص برای طلاق توسط زن از جمله اثبات عسر و حرج، شروط ضمن عقد، غیبت طولانی مدت مرد و… اما سریع ترین راه برای طلاق در قانون ما توافق طرفین میباشد. در طلاق توافقی باید توافق در خصوص مهریه، فرزند مشترک و… بین زوجین صورت گیرد و پس از مراجعه به مراکز مشاوره خانواده و سپس دادگاه طلاق انجام گیرد.

ایندکسر