دوربین فیلتر منسوخ در عصر دیجیتال عکاسی? ما نمی توانیم فقط تصاویر در فتوشاپ? نه اینقدر تند و سریع! ما نگاهی به چهار فیلتر شما هنوز هم نیاز در کیف دوربین خود را.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.