این Syrp جن یکی از سیستم های کنترل حرکت برای ایجاد خودکار توالی زمان گذشت و یا live-action تصویری. در واقع آن حتی می تواند به نوبه خود موجود لغزنده به یک programable کنترل حرکت دکل.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.

جدید به مرور زمان? سازمان دیده بان ما مقدمه ای برای عکاسی مرور زمان قسمت!

سازمان دیده بان ما مقدمه ای برای عکاسی مرور زمان تصویری