همه ما علاقه دنده ضروری است که در زندگی ما کیف دوربین. پیدا کردن آنچه که DPReview میزبان تلویزیون کریس Niccolls نگه می دارد در زمانی که او و اردن را در یک شلیک کنید.

مشترک شدن در کانال یوتیوب ما به قسمت های جدید از DPReview تلویزیون هر هفته.