با توجه به Sony Alpha Rumors, سونی ثبت شده است حق ثبت اختراع برای یک تعویض E-ماونت لنز است که به کاربران اجازه می دهد برای تنظیم فوکوس پس از عکاسی ثبت شده است. این لنز به نظر می رسد شامل تعدادی از لنز های چیده شده در کنار یکدیگر به رکورد های متعدد فردی و تصاویر بر روی سنسور دوربین است که می تواند در ترکیب بعد احتمالا برای کنترل فوکوس و عمق میدان.

سایت نیست به ما بگویید که در آن ثبت اختراع اطلاعات دیده می شد بنابراین ما نمی توانیم جزئیات آن را برای خودمان اما برخی از نمودارهای ارائه شده است که به ما گفته شده بخشی از نرم افزار...