بهترین کتاب های علمی جهان tagged posts

بهترین کتاب های صوتی

با اشاره به برنامه های این انجمن در هفته بیست و هشتم کتاب جمهوری اسلامی ایران بهترین کتاب های صوتی گفت: این انجمن سه برنامه برای هفته کتاب در برنامه خود دارد و هم اکنون سومین کنفرانس ملی حقوق انتشار اصلاحات پیشنهادی را برگزار می کند در قوانین نویسندگی ، ترجمه و انتشار یکی از آنهاست.

وی ادامه داد: این همایش قرار است چهارشنبه 28 آبان 1397 از ساعت 9 تا 12 با حضور اساتید و صاحب نظران بهترین کتاب های صوتی برگزار شود.

حسینیک درباره چگونگی برگزاری این کنفرانس توضیح داد: “این کن...

Read More