تبعیض در 20 زبان ترجمه شده است

بیش از هفت میلیارد نفر در سیاره ما زندگی می کنند. اگر همه ما در هماهنگی زندگی می کردیم و با یکدیگر همکاری می کردیم ، صلح جهانی امکان پذیر می شد. اما متأسفانه ، جهان از آنچه ما می فهمیم ، تقسیم شده است. ما اختلافات مختلفی را بین خود ایجاد کرده ایم. کسانی هستند که از اختلافContinue reading “تبعیض در 20 زبان ترجمه شده است”