مهره مار اصلی را از تقلبی تشخیص دهید و اصل بودن مهره مار را آزمایش کنید.

اما از سوی دیگر هنگامی که متخلف از رفتار و گفتار خود در حضور شاه توسط یکی از منشیان دربار عذرخواهی کرد و از شاه طلب بخشش کرد، شاه نه تنها متخلف را بخشید، بلکه خیلی زود او را فراموش کرد و هرگز او را نگرفت. به قلب. پادشاه ادوارد هفتم همیشه یک مداد و …

ادامه مطلب