فوجی X100V یک دوربین طراحی شده برای تگ همراه در ماجراهای بزرگ و کوچک است. ما آن را در مقدار زیادی از گشت و گذار در طول دوره آزمایش به عقب زمانی که ما قادر به انجام این نوع از چیزی – از سفر به ساحل برای پیاده روی در اطراف بلوک. نگاهی به همه تیراندازی ما قادر به انجام این جایزه شایسته دوربین از زمان قبل از قرنطینه.