این ‘Defocus صاف یا DS نوع کانن RF 85mm F1.2L با استفاده از یک پوشش خاص به دو لنز’ 13 عناصر به خارج از تمرکز برجسته ظاهر نرم و صاف. و مانند آن غیر DS همتای آن را برجسته پرتره لنز. ما در زمان استفاده از یک زمان کمی خارج از منزل و برخی از فصل بهار مناظر برای قرار دادن با هم یک مجموعه اولیه نمونه – نگاهی به.