تیم ما در DPReview تلویزیون ضربه خیابان به آزمون جدید لایکا M10-R. پیدا کردن آنچه 40MP از یک فاصله یاب لایکا به نظر می رسد در نمونه ما گالری.